Четверг, 23.05.2024, 14:55 | Приветствую Вас Гость

20. Правила спортивної дисципліни «шахова композиція»

1. Визначення

Шахова композиція – це дисципліна, яка історично склалася з практичної шахової гри. Мета шахової композиції – вираження художніх ідей у шаховій формі.

У шаховій композиції є наступні напрями творчої діяльності: складання і розв'язування композицій (задач, етюдів).

Задачі і етюди являють собою штучно складені позиції фігур на шахівниці з певним завданням для однієї зі сторін, які передбачають спосіб виконання цього завдання (рішення).

Композиції мають відповідати ряду обов'язкових і художніх вимог. При порушенні обов'язкових вимог композиція визнається дефектною і втрачає право на існування. Порушення художніх вимог впливає на оцінку композиції.

2. Напрями організаційно-спортивної діяльності

У шаховій композиції є наступні напрями організаційно-спортивної діяльності: публікація композицій, проведення змагань зі складання і розв'язування композицій, суддівство змагань зі складання і розв'язування композицій. Задачі та етюди характеризуються авторським змістом, який має наступні складові частини:

1) позиція, тобто положення фігур на шахівниці;

2) завдання, вказує необхідну мету в словесній або кодованій формі, що включає: вид завдання, число ходів для виконання завдання, уточнення, якщо перший хід робиться не загальноприйнятою стороною, формальні аспекти, а також наявність віртуальної гри;

3) рішення

4) формальні аспекти, доповнюють відомості про композицію, повідомляючи, як правило, кількість фігур, наявність близнюків тематичне завдання в тематичних змаганнях.

3. Жанри шахової композиції

Кожна з композицій належить до певного жанру. У змаганнях композиції одного жанру зазвичай беруть участь у самостійному турнірі або в окремому розділі загального турніру.

Історично склалися кілька розділів композиції в залежності від жанру. При цьому двоходівки, триходівки, багатоходівки та етюди традиційно об’єднуються в ортодоксальний розділ шахової композиції, що повністю базується на матеріалі і правилах шахів. Задачі на зворотний та кооперативний мат традиційно об’єднують в неортодоксальний розділ шахової композиції.

4.Розділи шахової композиції

1) Етюди зі завданням «Виграш» або «Нічия». Кількість ходів у рішенні не підлягає обмеженню.

2) Двоходівки зі завданням «Мат в 2 ходи».

3) Триходівки зі завданням «Мат в 3 ходи».

4) Багатоходівки зі завданням «Мат в n ходів» (n ≥ 4).

5) Задачі на зворотний мат зі завданням «Зворотний мат в n ходів».

6) Задачі на кооперативний мат зі завданням «Кооперативний мат в n ходів».

7) Казкові композиції, які мають одне або декілька відмінностей від раніше згаданих жанрів, а саме, можуть бути: змінені форма або розмір дошки, правила руху фігур, правила гри; введені нові фігури; використані додаткові умови або інші завдання.

8) Композиції на ретроаналіз, в яких ключову роль грає відновлення історії виникнення позиції. Завдання може бути різним.

5. Близнюки

Композиції можуть складатися з декількох окремих позицій, тісно пов'язаних між собою, що мають окремі рішення. Такий набір позицій – «близнюків» розглядається як єдиний твір.

Як правило, при публікації твору наводиться тільки одна з позицій, а також зміни, які вимагається зробити в ній, щоб отримати інші близнюки.

Обов'язковим вимогам повинна відповідати кожна з позицій-близнюків. Опублікована позиція може і не входити в сімейство близнюків (zero-позиція, нуль-позиція, 0-позиція), до неї обов'язкові вимоги в цьому випадку не застосовуються.

Використання близнюків допустиме, якщо організаторами змагання не обумовлено інше.

6. Авторське рішення

Авторське рішення є сукупністю варіантів, що розкривають задум композиції. Варіанти можуть розділятися на основні (ідейні), в яких представлений тематичний зміст завдання і додаткові (нетематичні), не пов'язані з основним задумом автора, але такі, що збагачують зміст, а також технічні, що наводяться для повноти.

Авторське рішення може (зазвичай залежно від жанру) складатися з декількох окремих рішень, а також містити додаткові фази: варіанти ілюзорної гри, спроби, хибні сліди.

7. Основні вимоги до етюдів і задач

Обов'язковими вимогами до етюдів і задач є: комплектність і легальність початкової позиції, наявність рішення, єдиність рішення. При порушенні будь-якої з цих вимог композиція вважається некоректною.

8. Комплектність і легальність початкової позиції

У початковій позиції композицій дозволяються тільки ті фігури, що були присутні на дошці в початковій позиції шахової партії. Якщо в однієї із сторін є два слони, вони повинні знаходитися на полях різного кольору. Це правило не застосовується в казковій композиції. Крім того, це правило може бути скасоване у рамках конкретного змагання.

Початкова позиція етюду або задачі (крім казкової композиції) має бути легальною, тобто повинна існувати доказова партія – серія формально можливих ходів, за допомогою яких можна прийти до початкової позиції з початкового положення фігур шахової партії. Доказова партія допускає перетворення пішаків обох сторін.

9. Наявність рішення

Завдання в етюдах і задачах має виконуватися в усіх варіантах. Якщо хоч би в одному варіанті завдання виконати не можна, композиція не розв’язується.

Стосовно рішення, для композицій, що не містять елементів ретроаналізу, діють наступні правила. Рокіровка вважається можливою, якщо потрібний король і тура стоять на полях e1 та a1/h1, e8 та a8/h8, відповідно. Взяття на проході вважається в початковій позиції неможливим. Правило 50 ходів не застосовується.

10. Єдиність рішення

Завдання композиції повинне виконуватися тільки у передбачений автором спосіб (способи). Особливості авторського рішення (наприклад, наявність декількох окремих рішень або ілюзорної гри в кооперативному жанрі) мають бути вказані явно, і допустимі в тому змаганні, в якому бере участь композиція.

В українських змаганнях в ортодоксальних жанрах і в жанрі зворотнього мату допускається лише одне рішення.

Кажуть, що задача має побічне рішення, якщо вона має рішення, що вже на першому ході відрізняється від авторського рішення, або якщо воно дозволяє досягти мети за меншу кількість ходів аніж вказано в завданні (в задачах, які не відносяться до кооперативного жанру, кількість ходів визначається за варіантом максимальної довжини). Для етюдів побічним рішенням вважається виконання завдання у будь-який інший спосіб, що відрізняється від авторського задуму гри. Вимога до єдиності не стосується гри після закінчення головного варіанту авторського рішення (на ходи, що не несуть ідейного навантаження). За наявності побічного рішення композиція вважається некоректною.

Дуаль в завданні має місце, якщо на другому або подальших ходах рішення є декілька способів виконання завдання білими. Дуаль в етюді – це можливість варіювання гри білих при незмінному плані досягнення мети. У композиціях, що не відносяться до кооперативного жанру, можливість різної гри чорних не вважається дуаллю, але може в деяких випадках розглядатися як художній недолік.

Завдання кооперативного жанру є некоректні за наявності будь-яких дуалей. Інші композиції визнаються некоректними за наявності значимих дуалей в тематичних варіантах. Інші дуалі і інші недоліки (наприклад, неоднозначні спростування хибних слідів) впливають на оцінку композиції суддею. Деякі дуалі (наприклад, подвійні перетворення пішака на ході, що матує: ферзь/тура або ферзь/слон), традиційно вважаються малозначимими і практично не впливають на оцінку композиції.

11. Некоректні композиції

Композиції, визнані некоректними внаслідок порушення обов'язкових вимог або із-за наявності попередника, виключаються з поточного змагання.

Некоректна композиція може бути виправлена автором, і опублікована у будь-якому друкованому (чи електронному) виданні (прийнятніше в тому ж, де вона була опублікована уперше) або повторно (тільки один раз) взяти участь в змаганні, як оригінальний твір. Якщо автор впродовж трьох років не виправив композицію, то інший композитор після закінчення цього терміну може опублікувати свою переробку відповідно до пункту 14 підрозділу 20 розділу II цих Правил. Нова композиція (виправлений варіант або переробка першої) може бути опублікована і як колективний твір авторів за їх сумісною згодою.

12. Основні художні вимоги

Основні художні вимоги до композиції визначаються принципами єдності форми і змісту, гармонійної відповідності ідейного задуму і засобів, використаних для його втілення. Найважливішими традиційними вимогами є: виразність задуму, економічність форми, краса рішення. Художні вимоги можуть змінюватися в ході історичного розвитку композиції. Суддя враховує художні вимоги при оцінюванні композицій. Типові художні вимоги наведені у додатку 2 до цих Правил.

13. Публікація

Композиція починає своє існування з моменту її першої публікації в друкованому чи електронному виданні. Видання повинне мати фіксовану кількість пронумерованих сторінок, а також наступні ідентифікаційні дані: найменування видання, ПІБ відповідального за його випуск, місце і дату виходу у світ, наклад (не менше 50 екземплярів).

Видання в електронному вигляді має мати загальнодоступний для перегляду електронний формат, що дозволяє виконати друк на листах формату А4 (210 х 297 мм). Замість дати виходу у світ і накладу для видання в електронному вигляді наводиться дата обнародування.

Перша публікація композиції має бути, як правило, виконана на діаграмі. Супутню інформацію рекомендується давати в наступному порядку (зверху вниз):

ім'я і прізвище автора (чи авторів);

місце проживання автора (чи авторів);

відзнака, отримана в змаганні (обов'язково у разі, коли його підсумки публікуються уперше);

діаграма;

завдання;

наявність близнюків (якщо вимагається);

додаткові умови, інформація про казкові елементи (якщо вимагається).

Рішення композиції також має бути опубліковано, але для нього дозволяється більш пізня публікація.

Публікація оригінальних колективних композицій та їх участь в змаганні має бути по можливості узгоджена співавторами.

14. Пріоритет

Пріоритет автора (авторів) на опубліковану композицію зазвичай (див. пункт 12 підрозділу 20 розділу II цих Правил) визначається датою її першої публікації.

В усьому подальшому передруку у будь-яких виданнях мають бути вказані: ім'я і прізвище автора (авторів), час і місце (джерело) першої публікації композиції або назва змагання і, бажано, отримана відзнака.

Навмисна публікація чужої композиції під своїм прізвищем точно, або з незначними змінами авторського змісту є плагіатом, і її «автор» несе відповідальність згідно з законодавством України.

15. Попередник і переробка

Попередник – це раніше опублікована композиція, авторський зміст якої в тому або іншому ступені співпадає з авторським змістом знову опублікованої композиції. Факт наявності попередника встановлюється шляхом зіставлення дат виходу у світ друкованих (чи електронних) видань, у яких композиції були опубліковані уперше. При цьому не має значення, знав автор нової композиції про наявність попередника чи ні. Для завдання, що брало участь у формальному змаганні, не вважаються попередниками композиції, які було опубліковано після фінального терміну надсилання композицій на це змагання.

Повний попередник – це композиція, що повністю співпадає з авторським змістом знову опублікованої композиції. Композиція, що має повного попередника, вважається некоректною.

Частковий попередник – це композиція-першоджерело, до змісту якої в іншій композиції додані деякі елементи новизни, але що має помітні відмінності в тематичних або додаткових варіантах.

Для композицій, що мають часткового попередника, право на участь в змаганні і вплив попередника на підсумкову оцінку визначається суддею.

У разі цілеспрямованої переробки автором Б композиції автора А, автор Б сам визначає ступінь покращення. При незначному покращенні нова композиція публікується під прізвищем «А», нижче якої вказується: «Переробка «Б». Такі переробки не мають права брати участь в змаганнях.

При значному покращенні або зміні першої композиції нова композиція публікується під прізвищем «Б», нижче якої вказується: «По «А». Ці переробки можуть брати участь в змаганнях, при цьому автор зобов'язаний вказати джерело запозичення. За погодженням між авторами така композиція може також бути опублікована як колективна.

Мировой рейтинг
2700chess.com for more details and full list 2700chess.com for more details and full list
Форма входа
Друзья сайта
 • Федерация шахмат Украины

 • Днепропетровская областная шахматная федерация

 • Федерация шахмат Кривого Рога

 • Грузоперевозки по Кривому Рогу и Украине до 3 тонн по доступным ценам

  Реклама
  Абилит - фото и видеосъемка в Кривом Роге
  Поиск
  Календарь
  «  Май 2024  »
  ПнВтСрЧтПтСбВс
    12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031
  Архив записей
  Статистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0
  free counters